O společnosti SEADON s.r.o.

V rámci plošné stavební činnosti patříme mezi významné společnosti na trhu.

Byli jsme jednou z prvních společností, která se začala specializovat na výrobu a montáž střešních světlíků. Postupem času se z malé firmy stal stabilní a spolehlivý dodavatel průmyslových staveb. Zakládáme si na poctivé řemeslné práci, komplexním řešení, flexibilním přístupu ke klientům a samozřejmě precizním provedení díla.

Specializujeme se na střešní světlíky, ploché střechy, opláštění hal a na provětrávané fasády. V našem portfoliu služeb najdete také generální dodávky staveb, výstavbu průmyslových hal a veškeré práce s polykarbonátem.

Kontaktní informace

Adresa: Rovniny 1116/45, 74801 Hlučín Česká Republika
Tel/fax: 595 044 507
Mob: 737 249 867
Email: seadon@seadon.cz
IČO: 28601505
DIČ: CZ28601505

Působíme na celém území České republiky a také u našich sousedů (Slovensko, Německo atd.)

Ochrana osobních údajů

Společnost SEADON s.r.o. IČO: 28601505, se sídlem Rovniny 1116/45, PSČ 748 01 Hlučín (dále jen „společnost“ nebo „správce“) chrání osobní údaje a jiné důvěrné informace získané a zpracovávané v rámci své činnosti. Společnost při shromažďování a dalším zpracování osobních údajů postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), a z nového zákona doplňujícího některá ustanovení GDPR, který nahradí zákon po 25. květnu 2018 (dále jen „legislativa“).

Společnost zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smluvních nebo zákonných požadavků v rámci činnosti společnosti.

Společnost zpracovává tyto osobní údaje:

Adresní a identifikační údaje fyzické osoby sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno a příjmení, titul, popř. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ, číslo osobních dokladů), osobní údaje fyzických osob zastupujících právnické osoby v rozsahu nutném k realizaci smluvního vztahu a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné podobné informace).

Popisné údaje (např. bankovní spojení),

Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Společnost zpracovává osobní údaje pouze pro účely plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem jakožto právnickou osobou a subjektem údajů. Následující informace se vztahují pouze k tomuto účelu zpracování.

Společnost dále dle platných právních předpisů zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců. Informace o tomto zpracování je řešena interním informováním zaměstnanců a tento dokument se nevztahuje na zpracování osobních údajů zaměstnanců společnosti.

K jinému zpracování osobních údajů ve společnosti nedochází.

S výjimkou úkonů vůči orgánům veřejné správy společnost osobní údaje nikomu nepředává. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ani do jakýchkoli mezinárodní organizací.

Společnost uchovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem a následně 10 let od ukončení smluvního vztahu a to z důvodu ochrany svých oprávněných zájmů v souvislosti s promlčecí dobou podle § 629 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Společnost shromažďuje osobní údaje pouze přímo od subjektů údajů, společnost osobní údaje nezískává od žádných třetích subjektů.

Subjekt údajů má ve vztahu ke svým osobním údajům právo:

Požadovat od společnosti přístup k osobním údajům, požadovat opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, v případě, kdy odpadne smluvní či zákonný důvod zpracování, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na přenositelnost osobních údajů, a podat stížnost

u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, IČO: 708 37 627.

Subjekt údajů může požádat o informace písemnou cestou. Písemná žádost musí být doložena úředně ověřeným podpisem žadatele. Touto cestou hodlá společnost vyhovět požadavkům nařízení, které prostřednictvím čl. 11 odst. 2. a čl. 12 odst. 2 předpokládají řádné zjištění totožnosti žadatele.

Informace budou žadateli sděleny písemně nejpozději ve lhůtě do jednoho měsíce od podání žádosti. Pokud o to žadatel projeví zájem, budou mu informace poskytnuty v elektronické podobě.

Poskytnutí informace může být zpoplatněno, jsou-li žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené. Správce poskytne žadateli bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie může společnost účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Informace lze požadovat na adrese:

SEADON s.r.o

Rovniny 1116/45

748 01 Hlučín

Vzhledem k tomu, že společnost zpracovává osobní údaje pouze za účelem plnění smluv se zákazníkem, není možné se zákazníkem uzavřít smlouvu v případě neposkytnutí osobních údajů nutných k identifikaci zákazníka (v případě právnické osoby identifikace osob zastupujících právnickou osobu) a plnění smlouvy.

Osobní údaje nejsou využívány k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

CHCETE VYTVOŘIT KALKULACI NÁKLADŮ?